Skip to main content

Kaag en Braasem en Oostflakkee allebei geschikt voor glas

17 oktober 2009 – LTO Noord Glaskracht is blij dat de economische wenselijkheid van een grootschalige nieuwe locatie in en rond de greenports in Zuid-Holland wordt onderschreven. De twee onderzochte locaties (Kaag en Braasem én Oostflakkee) blijken beiden geschikt. Inrichting van een nieuw glastuinbouwgebied in Zuid-Holland biedt een welkome impuls aan de economie en behoud van werkgelegenheid. Ondanks de economische crisis zijn de vooruitzichten voor de glastuinbouw goed en rechtvaardigen investeringen in behoud van ontwikkelingsruimte voor de Greenports in Nederland, met Zuid-Holland als kloppend hart.

Op 12 oktober is de studie van Royal Haskoning naar de beste locatie voor duurzame nieuwe glastuinbouw in Zuid-Holland aangeboden aan Gedeputeerde Staten en beide betrokken gemeenten. ‘Economisch sterk en concurrerend’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘kansen voor duurzaam-heid’ en ‘leefbaarheid en vitaliteit’. Dat zijn de vier thema’s om te kiezen voor Oostflakkee of Kaag en Braassem als compensatiegebied voor duurzame glastuinbouw.
Dat ontwikkeling van een nieuwe glastuinbouwlocatie ten koste gaat van open landschap is ook voor glastuinbouwbelangenorganisatie LTO Noord Glaskracht een punt van aandacht. Grootschalige ontwikkeling van een nieuw gebied biedt echter wel de mogelijkheid van goede inpassing. Iets wat bij verder uitbouwen van bestaande locaties veel minder mogelijk is. Dat geldt ook voor beperking van licht- en geluidhinder voor de omgeving. Daarnaast kan menging van de functies wonen en glas binnen het gebied zelf, voorkomen worden. Iets wat bij het verder uitbouwen van glastuinbouw in bestaande gebieden vaak niet het geval is. Nieuwe gebieden maken ook toepassing van beschikbare nieuwe technieken mogelijk waardoor lichthinder voor de omgeving niet meer aan de orde is.
Als het gaat om duurzaamheid, scoren beide gebieden goed. Kaag en Braasem, scoort weliswaar beter ten aanzien van energie omdat er sprake is van een aantal kansrijke mogelijkheden. Hierbij gaat het om mogelijkheden voor energie-uitwisseling met de geplande nieuwbouwwijk Braassemerland, energieopslagsystemen in de ondergrond (WKO) en aardwarmtegebruik. Maar ook voor een locatie Oostflakkee zijn er aanknopingspunten. In Oostflakkee liggen er mogelijkheden voor vooral warmte-uitwisseling tussen bedrijven en voor WKK (Warmte Kracht Koppeling). Daarnaast lijkt ook biomassavergisting kansrijk. Beide locatie hebben goede potenties op het vlak van duurzaam waterbeheer.
LTO Noord Glaskracht constateert dan ook dat beide locaties voldoende aanknopingspunten bieden om ontwikkeling van glas op te pakken.

Bron: persbericht LTO Glaskracht