Skip to main content

Statencommissie over compensatiegebieden voor glastuinbouw

Verslag vanuit de Provincie, 19 januari 2010

Op 6 januari 2010 heeft de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie gesproken over het voorstel van Gedeputeerde Staten inzake het onderzoek naar compensatiegebieden voor de glastuinbouw. Graag informeer ik u over de resultaten van deze commissievergadering.

De commissie heeft aangegeven aan dat het onderzoek compensatie duurzame glastuinbouw niet voor besluitvorming wordt geagendeerd in Provinciale Staten op 27 januari 2010.

Afgesproken is dat Gedeputeerde Van Dijk de komende maanden vier oplossingsrichtingen nader onderzoekt:
1. Heroverwegen van transformatielocaties
2. Locaties buiten Zuid-Holland (bijvoorbeeld Wieringermeer en Haarlemermeer)
3. De commissie Nijkamp vragen te adviseren over zoeklocaties in Zuid-Holland
4. “Sprokkelen” bij bestaande locaties en ook zelf blijven zoeken naar een geschikte grote locatie in Zuid-Holland.

Wanneer het college van GS van oordeel is dat voor de locaties in Kaag en Braassem en Oostflakkee een inrichtingsplan en businesscase moet worden opgesteld, laat de commissie hiertoe ruimte. Nadrukkelijk is aangegeven dat de commissie hiermee niet heeft ingestemd met de locaties Oostflakkee en Kaag en Braassem.

Naar verwachting kan in juni 2010 besluitvorming plaatsvinden op basis van alle beschikbare onderzoeksgegevens en een nieuwe voordracht van het college van GS.

Met vriendelijke groet,

Tamar Leene
Projectleider Greenports