Skip to main content

Adviesgroep Nijkamp Tuinbouwcluster Greenport.NL van start

Directeur-generaal Anita Wouters van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de adviesgroep Nijkamp gevraagd advies uit te brengen over de toekomst van Greenport Nederland. Het doel van het advies is om het overheidsbeleid – gericht op behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie van Greenport Nederland – te actualiseren. Hierbij moet deze economische sector zich tegelijkertijd duurzaam en maatschappelijk verantwoord ontwikkelen.

Hiermee geeft het ministerie van LNV invulling aan wat minister Cramer van VROM namens het kabinet in de brief Structuurvisie Randstad 2040 van 19 oktober heeft geschreven. Namelijk dat een breed opgezette onderzoek- en adviesgroep zal adviseren over hoe Nederland de maatschappelijke en economische betekenis van de greenports kan optimaliseren.

Voorzitter van de adviesgroep is prof. dr. Peter Nijkamp, hoogleraar ruimtelijke economie aan de VU. In de adviesgroep zitten verder ir. Karel Noordzij (TLN), prof. dr. Hugo Priemus (emeritus hoogleraar TU Delft), prof. dr. Ruud Huirne (WUR-LEI), en prof. dr. Gert de Roo (RUG).

De ministeries van LNV en VROM vragen adviesgroep Nijkamp Tuinbouwcluster Greenport Nederland een advies uit te brengen over het Greenportcluster in 2040. De adviesgroep moet inzicht geven in de te verwachten autonome ontwikkeling en de gewenste ontwikkeling die uitgaat van optimalisatie van maatschappelijke baten en kosten. Het advies zal ingaan op de volgende thema’s: regionale samenhang van de cluster, samenhang binnen de cluster, ruimtebehoefte van de cluster (meer specifiek met het oog op productie), verduurzaming van de cluster, en bestuur in relatie tot de cluster.

De adviesgroep zal in het advies ook inbreng vanuit hoorzittingen met belanghebbenden uit bedrijfsleven (keten, toelevering en dienstverlening) en overheden betrekken. De ministeries hopen het advies eind februari 2010 in ontvangst te nemen.

bron: Ministerie van LNV, 08/12/09