Skip to main content

Geen woonwijk aan Geest- en Floraweg

Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek (kortweg: Platform) en LTO Noord afdeling Kaag en Braassem hebben met verbazing kennis genomen van de gemeentelijke overweging om Braassemerland uit te breiden met het glastuinbouwgebied Geestweg / Floraweg.

Geestweg / Floraweg is een van de vier tuinbouwgebieden in Kaag en Braassem waarop een duidelijke glastuinbouwbestemming rust. Deze bestemming is gegarandeerd voor de komende generatie glastuinbouwondernemers in zowel het gemeentelijke coalitieakkoord als in de provinciale structuurvisie. Het is voor het platform en LTO Noord dan ook onaanvaardbaar dat de glastuinbouwbestemming op Geestweg / Floraweg wordt opgeofferd in een poging Braassemerland financieel haalbaar te maken.

Planalogische duidelijkheid nodig

Voor de ontwikkeling van een gezonde en toekomstgerichte glastuinbouwsector in Kaag en Braassem is planologische duidelijkheid noodzakelijk. Al in november 2008 heeft de Raad van State de voormalige gemeente Alkemade expliciet de opdracht gegeven om binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Geestweg / Floraweg te maken; een bestemmingsplan dat toekomstbestendige glastuinbouw mogelijk maakt. Tot op de dag van vandaag is dat nieuwe bestemmingsplan echter niet gerealiseerd. Nu in het nieuwste raadsvoorstel plotseling wordt gesproken over een mogelijke bestemmingswijziging voor Geestweg / Floraweg, wordt de onduidelijkheid alleen maar groter. Dit brengt de noodzakelijke dynamiek van glastuinbouwgronden direct in gevaar. Geen enkele ondernemer kan immers starten, doorgroeien of innoveren zonder dat er op regelmatige basis transacties van tuinbouwgrond plaatsvinden.

Ontbrekende visie glastuinbouw

Het ter discussie stellen van de glastuinbouwbestemming op Geestweg / Floraweg bevestigt dat het ontbreekt aan een duidelijke gemeentelijke visie op de glastuinbouw. De in de laatste maanden door de gemeente ondernomen stappen ten aanzien van de glastuinbouw onderstrepen dit. Exemplarisch voorbeeld hiervan is de opdracht die de gemeente onlangs heeft gegeven aan onderzoeksbureau Oranjewoud om een startnotitie te schrijven voor een toekomstbestendig glastuinbouwbestemmingsplan voor Geestweg / Floraweg. Echter, nog voordat Oranjewoud de opdracht kan afronden, heeft de gemeente een alternatieve bestemming voor het gebied geopperd. De vraag is of de uitkomst van dit onderzoek nog onbevooroordeeld kan worden gewogen.

Het platform en LTO Noord zijn van mening dat de gemeente niet consistent omgaat met de belangen van de glastuinbouw. Hierdoor ontstaat een onduidelijk beeld van de toekomstmogelijkheden van de glastuinbouw in Kaag en Braassem. Deze onduidelijkheid zal onherroepelijk leiden tot stilstand in de sector. De beide organisaties hebben de gemeenteraad dan ook gevraagd om op zeer korte termijn een einde te maken aan de ontstane onduidelijkheid en zich uit te spreken voor de glastuinbouwbestemming van Geestweg / Floraweg. Daarnaast hebben zij met klem gevraagd om een duidelijke, toekomstgerichte visie op de glastuinbouw. Alleen zo kunnen goede beslissingen worden genomen.

Zowel de Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek als het afdelingsbestuur van LTO Noord laten weten dat ze bereid zijn mee te denken bij het formuleren van een gedragen visie. Ze zijn ervan overtuigd dat het algemeen belang van de locale glastuinbouw voldoende basis biedt om in gezamenlijkheid tot de juiste keuzes voor de toekomst te komen.

Voor meer informatie: http://www.veenstreek.com.