Skip to main content

Inspiratie voor innovatie en veel netwerken

17 maart 2011

Inspiratie voor innovatie en veel netwerken. Dat was volgens een van de bezoekers de oogst van de door Platform Tuinbouw Veenstreek en LTO Noord op 16 maart georganiseerde themabijeenkomst ‘Innovatief ruimtegebruik’.

Theo Akerboom, voorzitter van Platform Tuinbouw Veenstreek, opende de avond. Hij presenteerde in vogelvlucht highlights uit het door de lokale glastuinbouwondernemers in 2010 opgestelde visiedocument en introduceerde de sprekers van deze avond.

Beleid Greenport Aalsmeer

Jan Uit den Boogaard, wethouder in de gemeente Kaag en Braassem en bestuurslid van Greenport Aalsmeer, en Michiel Cappendijk, programmamanager van Greenport Aalsmeer, namen voor de pauze de honneurs van Jaap Bond waar. Laatstgenoemde moest onverwacht als spreker terugtreden vanwege provinciale coalitieonderhandelingen.

Jan Uit den Boogaard stond met name stil bij de visie van Greenport Aalsmeer en de daarop aansluitende beleidskeuzes. Greenport Aalsmeer kiest nadrukkelijk voor de thema’s ruimte, duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt en organiserend vermogen en imago. Om het daarbij behorende uitvoeringsprogramma gerealiseerd te krijgen is samenwerking de sleutel; samenwerking tussen het bedrijfsleven, gemeenten, provincies en Greenport Nederland.

Concrete innovatieprojecten

Michiel Cappendijk concretiseerde in zijn verhaal helder welke projecten binnen het genoemde uitvoeringsprogramma opgestart zijn. Een aansprekend voorbeeld daarvan is OLV Greenport, een project dat een ongestoorde logistieke verbinding tussen bloemenveiling Aalsmeer en Schiphol mogelijk gaat maken. Andere voorbeelden zijn Bloomin’ Holland, diverse projecten om groen onderwijs te stimuleren en leerlingen uit het zogenaamd grijze onderwijs te interesseren voor de sierteeltsector en innovatieprojecten op het gebied van CO2 en biomassacentrales.

Inspirerend verhaal over innovatie

Na de pauze gaf Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Noord Glaskracht, de aanwezigen op inspirerende wijze een overzicht van reeds gerealiseerde of nog in ontwikkeling zijnde innovaties. Innovaties die enerzijds gericht zijn op het beter verankeren van glastuinbouw in de omgeving (bijvoorbeeld kassen als geluidswand) en anderzijds op het verbreden van de mogelijke toepassingen van glas (kassen) en teelten (bijvoorbeeld kaskantoren en medicinale teelten).

Volgens van Ruiten ontstaan de meest vernieuwende en succesvolle innovaties op het snijvlak tussen sectoren: functievermenging in plaats van functiescheiding kan oude en nieuwe glastuinbouwgebieden een rijker toekomstperspectief bieden. Zijn advies aan zowel ondernemers als overheden luidde dan ook om vooral over grenzen heen te kijken en ideeën de ruimte te geven.

De bijeenkomst, die plaatsvond in het gebouw van Naktuinbouw, werd bezocht door een zeer gemêleerd publiek: lokale ondernemers uit diverse sectoren, lokale politici, vertegenwoordigers van de provincies Noord- en Zuid Holland en vertegenwoordigers van sectororganisaties zoals LTO Noord, KAVB en de Greenports wisselden na het officiële programma dan ook geïnspireerd en geanimeerd met elkaar van gedachten.