Skip to main content

Provinciaal overleg over compensatiegebieden glastuinbouw

25 augustus 2010

De Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie (MKE) van Zuid-Hollland overlegt woensdag 25 augustus over compensatiegebieden voor de glastuinbouw.

 

De collegepartijen hebben in het coalitieakkoord ingezet op het behoud van 5.800 hectare netto voor glastuinbouw. Door sanering is het teeltareaal echter teruggelopen tot 5.185 hectare (2008). Provinciale Staten hebben daarom verzocht om een onderzoek naar mogelijke compensatiegebieden.

 

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten naar aanleiding daarvan te kiezen tussen twee oplossingen. In het ene scenario wordt ingezet op compensatieglas in Noord-Holland, de Veenderpolder (Kaag en Braassem), Amstel III (Nieuwkoop), Boterdorpse Polder (Lansingerland), Tinte (Westvoorne), Vierpolders (Brielle), Oostflakkee( vergroting van bestaand glas van 18 hectare) en Hoeksche Waard Noordrand, behoud bestaand glas in de Wilde Veenen (Zuidplaspolder) en areaalwinst door herstructurering.

 

Het andere scenario lijkt hier erg op, met dat verschil dat niet wordt ingezet op twee relatief grotere ontwikkelingen in het Groene Hart, maar op 1 geconcentreerde ontwikkeling in Nieuwkoop. De Veenderpolder wordt daarbij niet met kassen bebouwd.

 

Na het overleg van de Statencommissie MKE nemen de Provinciale Staten uiteindelijk op 15 september a.s. een besluit over voorliggende scenario’s.

 

Ter voorbereiding op de commissievergadering en het besluit van Provinciale Staten heeft de commissie vorige week een bezoekje afgelegd aan diverse bovengenoemde locaties. Voor de commissievergadering is grote belangstelling. Inmiddels hebben zich 13 insprekers aangemeld voor compensatie glastuinbouw.