Skip to main content

SPTV aanwezig bij openbare discussie over toekomst glastuinbouw

6 september 2009

De Provincie heeft gemeente Kaag en Braassem samen met gemeente Oostvlakkee aangewezen als zoekgebied voor het op peil houden van de gewenste hoeveelheid glastuinbouw in Zuid-Holland. Dit was voor de politieke partij Samen voor Kaag en Braassem (SVK&B) aanleiding om op 6 september jl. een openbare discussie over de ontwikkeling van duurzame glastuinbouw te organiseren. Namens de Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek was Joris Elstgeest hierbij aanwezig.

Joris Elsgeest benadrukte het belang van de komst van een groot nieuw glastuinbouwgebied in Zuid-Holland. Wanneer de Nederlandse glas- en tuinbouwsector op Europees en internationaal niveau een rol van betekenis wil blijven spelen, is deze uitbreiding geen vraag, maar een must.

Elsgeest wees voor- en tegenstanders op de huidige bijdrage van de sector voor de Nederlandse economie. De zogenaamde Greenports – concentratiegebieden van tuinbouw in Nederland – behoren naast de Randstad en Schiphol tot de top drie van belangrijkste economische gebieden. Om deze positie in de toekomst te kunnen handhaven is het noodzakelijk om de glastuinbouw de mogelijkheid te geven zich blijvend te ontwikkelen. Herstructurering en sanering van bestaande glastuinbouwgebieden is daarbij onontkoombaar. En daar waar gebieden met een oorspronkelijke tuinbouwbestemming getransformeerd worden naar bijvoorbeeld woonbestemming, is het belangrijk om de betrokken tuinbouwondernemers de mogelijkheid te geven zich elders te vestigen.

Kijkend naar de huidige situatie in de gemeente Kaag en Braassem schetste Elsgeest vervolgens een scenario waarbij verpaupering van de glastuinbouw onverbiddelijk leidt tot afname van economische activiteit in de kernen van Kaag en Braassem. 

Aan de hand van stellingen werd de discussie op constructieve en respectvolle toon verder gevoerd.