Skip to main content

‘Blij met alternatieve locaties Zuid-Holland’

maandag 12 juli

De zoektocht van de provincie Zuid-Holland naar compensatieruimte voor glas levert weliswaar geen grootschalige nieuwe glastuinbouwlocatie op binnen de provinciegrenzen, maar wel gewenste kleinschalige uitbreiding van bestaande gebieden.

LTO Noord Glaskracht vindt het jammer dat Gedeputeerde Staten ervoor kiest om zowel in Oostflakke als in Kaag en Braasem, gezien de maatschappelijke problematiek in deze gebieden, geen grootschalige nieuwe glastuinbouwlocatie te ontwikkelen. Hierdoor wordt het extra belangrijk om de al benoemde 200 ha uitbreidingsruimte in de Zuidplaspolder snel te ontwikkelen. Het realiseren van meer kleinschalige ruimte rond bestaande regionale glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland, juicht LTO Noord Glaskracht toe. Op deze manier wordt 250 ha nieuwe glastuinbouw-bestemming in Zuid-Holland gerealiseerd. Ook het beter benutten van bestaande ruimte in al voor glastuinbouw bestemde percelen binnen de bestaande duurzame concentratie-gebieden vindt LTO Noord Glaskracht een goede zaak. Actieve ondersteuning voor en van de sector is wel vereist om de benodigde herstructurering op gang te brengen. Investeren in aanleg van infrastructuur is daarvoor een belangrijke aanjager. Op die manier moet het mogelijk zijn om de door Gedeputeerde Staten genoemde 150 ha bestaande ruimte in de duurzame glastuinbouwgebieden daadwerkelijk in te vullen.

 

Omdat binnen de provinciegrenzen op deze wijze slechts 250 ha nieuwe ruimte ontstaat, is het extra belangrijk dat voldoende glas tot ontwikkeling kan komen in de kern- en satelietgebieden voor glas buiten de provinciegrenzen. LTO Noord Glaskracht had liever een nieuwe grootschalige locatie gezien in Zuid-Holland, maar ook glastuinbouwontwikkeling in Noord-Holland draagt bij aan de ontwikkeling van de Greenport Nederland.

 

Het aantal hectares glastuinbouw in Zuid-Holland is sinds 2002 teruggelopen van 5800 hectare naar 5350 hectare. Zonder compensatie loopt door sanering, herstructurering, woningbouw en landschapsontwikkeling dit aantal terug naar circa 5000 hectare in 2011. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in juli 2010 een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om het verlies van ruimte voor glastuinbouw te compenseren om de economische en innovatieve kracht van de Greenports ook voor de toekomst te kunnen waarborgen. Gedeputeerde Staten hebben daarvoor twee scenario’s uitgewerkt. Elk scenario bevat een aantal zoeklocaties in de provincie. Op 25 augustus wordt dit voorstel besproken in de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie. Provinciale Staten nemen naar verwachting 15 september een besluit. Vervolgens gaan Gedeputeerde Staten in overleg met de betreffende gemeenten om te komen tot een definitieve keuze. Uiteindelijk leidt de keuze tot een aanpassing van de Provinciale Structuurvisie, van de Provinciale Verordening Ruimte en van bestemmingsplannen.

Bron: KAS Magazine