Skip to main content

gemeenteraad zegt ja tegen nota van uitgangspunten

19 april 2011

De gemeenteraad van Kaag & Braassem heeft maandagavond 18 april 2011 ingestemd met de nota van uitgangspunten die opgesteld is voor het bestemmingsplan Flora- en Geestweg.

De nota van uitgangspunten voorziet in een globaal en flexibel bestemmingsplan, waarin glastuinbouw de hoofdbestemming blijft, maar tuinbouwgerlateerde activiteiten op voor duurzame glastuinbouw ongeschikte kavels mogelijk moet worden. In het uiteindelijke bestemmingsplan moeten voorwaarden ingevuld worden die duurzame glastuinbouw mogelijk blijven maken, zoals goot- en nokhoogte en een water- en kassenbank t.b.v het dempen van sloten.

In de vergadering werden vijf amendementen naar voren gebracht. De vier amendementen van Samen voor Kaag en Braassem richtten zich vooral op de noodzaak tot clustervorming van glastuinbouwbedrijven en een verruiming van het begrip tuinbouwgerelateerde activiteiten. In het amendement van het CDA werd gevraagd om – na de op handen zijnde opknapbeurt van de Floraweg – te blijven monitoren of de infrastructuur in het gebied voldoet aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden gelet op de inhoud van het bestemmingsplan. Alleen het amendement van het CDA kreeg een meerderheid in de raad.

Nu de nota van uitgangspunten is vastgesteld kan gestart worden met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan van het gebied Flora- en Geestweg.

tekst nota van uitgangspunten