Skip to main content

Nog geen besluit over duurzame glastuinbouw in Kaag en Braassem en Oostflakkee

24 november 2009

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 24 november nog geen ruimtelijk besluit genomen over een nieuwe duurzame glaslocatie in Kaag en Braassem en Oostflakkee. Er wordt voor beide locaties eerst een inrichtingsplan en businesscase opgesteld. Deze onderzoeken moeten aantonen of duurzame glastuinbouw op beide locaties landschappelijk uitvoerbaar en financieel haalbaar is.

Voor het opstellen van het inrichtingsplan en de businesscase wordt gerekend met 90 hectare voor Kaag en Braassem en 200 tot 250 hectare voor Oostflakkee. Daarnaast wordt gekeken welke ruimte beschikbaar is in de bestaande Greenports. Ook de resultaten van de commissie Nijkamp, die de ontwikkeling van de Greenports in Nederland onderzoekt, worden in de besluitvorming meegenomen.

“De Greenports zijn één van de belangrijkste dragers van de Zuid-Hollandse economie. Zonder voldoende teeltareaal is er een risico dat die Greenports op den duur niet meer levensvatbaar zijn”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Asje van Dijk. “Ik ken de weerstand in de gemeenten tegen nieuwe kassen. Vanuit provinciaal en nationaal belang is er meer ruimte nodig voor glastuinbouw. Dit belangrijke dossier vraagt daarom om een zorgvuldig besluit. Daarom stellen we eerst een inrichtingsplan en een businesscase voor beide locaties op.”

Kaag en Braassem

In Kaag en Braassem wordt het onderzoek naar de nieuwe glaslocatie gecombineerd met de herstructurering van het bestaande kassengebied aan de Floraweg-Geestweg. Het uitgangspunt is dat er niet meer glas mag bijkomen dan er in het Groene Hart wordt gesaneerd. Uit het onderzoek ‘Compensatielocaties duurzame glastuinbouw in Zuid-Holland’ blijkt dat de Veenderpolder de meest geschikte locatie is. Deze polder is geschikt vanwege de bestaande ontsluiting via de A4, de nabijheid van de veilingen van Rijnsburg en Aalsmeer en de levering van warmte aan de nieuwe woonlocatie Braassemerland.

Oostflakkee

Kijkend naar de eisen van duurzaamheid en de gewenste investeringen op het gebied van infrastructuur, water en landschappelijke kwaliteit, is het noodzakelijk dat een nieuwe glaslocatie een substantiële omvang heeft. Uitgangspunt voor de locatie in Oostflakkee is daarom 200 tot 250 hectare. Nieuwe glastuinbouw in Oostflakkee met hoofdzakelijk groenteteelt ligt dicht bij de handelsbedrijven in Barendrecht en biedt goede samenwerkingsmogelijkheden met de Greenport Westland-Oostland. Door het ontwikkelen van een satellietlocatie bij Oude Tonge in Oostflakkee wordt er ruimte geboden aan de groeibehoefte van grote groentetelers in het Westland.

Behoud Greenports van nationaal belang

De Greenports Westland-Oostland, Bollenstreek en Boskoop (plus een deel van de Greenport Aalsmeer) behoren samen met de Rotterdamse haven en Den Haag als internationale stad van recht en vrede, tot de economische pijlers van de provincie. Door hun voorsprong op het gebied van kennis en innovatie zijn de Greenports hoogwaardige economische clusters die op wereldschaal hoog aanzien genieten. De toegevoegde waarde (economische waarde van productie, verwerking, toelevering en distributie) van de Zuid-Hollandse Greenports bedroeg in 2007 ruim drie miljard euro.

Het aantal hectares glastuinbouw in Zuid-Holland is sinds 2002 teruggelopen van 5800 hectare naar 5350 hectare. Zonder compensatie zal door sanering, herstructurering, woningbouw en landschapsontwikkeling dit aantal teruglopen naar circa 5000 hectare in 2011. De provincie zoekt naar locaties om deze terugloop te keren en de werkgelegenheid die de Greenports bieden, te kunnen vasthouden.

Meer informatie over de compensatiegebieden glastuinbouw is te vinden op www.zuid-holland.nl/glastuinbouw.