Skip to main content

Platform Tuinbouw Veenstreek presenteert visie glastuinbouwondernemers

18 oktober 2010

Platform Tuinbouw Veenstreek heeft het initiatief genomen om de visie van de actieve glastuinbouwondernemers uit de gemeente Kaag en Braassem vast te leggen in een visiedocument. Op maandag 18 oktober presenteerde Theo Akerboom, voorzitter van het platform, het resultaat aan het college van burgemeester en wethouders en aan de leden van de politieke fracties in de gemeenteraad. Burgemeester Van der Velde – Menting nam het eerste exemplaar van het visiedocument in ontvangst.

Met het presenteren van de visie van glastuinbouwondernemers beoogt Platform Tuinbouw Veenstreek een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een toekomstgerichte gemeentelijke glastuinbouwvisie en de huidige impasse op het gebied van planologische vraagstukken te doorbreken.

Platform Tuinbouw Veenstreek pleit in het visiedocument voor het behouden en versterken van de huidige vier glastuinbouwgebieden in de gemeente. Het platform onderbouwt dat de marktvraag aanwezig is en dat de gemeentelijke glastuinbouw alles in zich heeft om aan die marktvraag te voldoen: een goed ondernemers- en bedrijvenpotentieel, een grote diversiteit aan producten, een centrale ligging, onderdeel van Greenport Aalsmeer en een grote verbondenheid met de lokale samenleving.

Echter, het ontbreken van een gemeentelijke glastuinbouwvisie en daarbij behorend daadkrachtig beleid vormt voor glastuinbouwondernemers een rem op ondernemersmogelijkheden. De huidige en toekomstige kaders waarbinnen bedrijven kunnen ondernemen zijn te onduidelijk.

In het visiedocument verwoordt het platform daarom concreet welke randvoorwaarden door de gemeente per glastuinbouwgebied ingevuld moeten worden om toekomstgerichte glastuinbouw mogelijk te maken. In het bijgevoegde plan van aanpak dringt het platform erop aan de omschreven gebiedsvisies op een zo kort mogelijke termijn om te zetten in concreet beleid.

Het college heeft toegezegd binnenkort een thema-avond over glastuinbouw te organiseren. Tijdens deze avond zal de gemeenteraad samen met de glastuinbouwsector inhoudelijk in gesprek gaan over het gepresenteerde visiedocument. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om conclusies te trekken en heldere keuzes te maken voor de toekomst.

Om te voorkomen dat het rapport in de spreekwoordelijke la terechtkomt, overhandigt Theo Akerboom een XXL-exemplaar van het visiedocument aan burgemeester Van der Velde – Menting.

Download hier het visiedocument van Platform Tuinbouw Veenstreekek