Skip to main content

Vier nieuwe gebieden voor glastuinbouw in Zuid-Holland

11 november 2010

Provinciale Staten hebben vier gebieden aangewezen waar in de toekomst kassen mogen komen. Deze gebieden liggen in de gemeenten Binnenmaas, Nieuwkoop, Oostflakkee en Zuidplas. In totaal komt er ruimte voor circa 130 ha kassen bij. Het besluit is bedoeld om de terugloop van het areaal glastuinbouw te compenseren.

 

Tot dusverre tekende zich een daling van de oppervlakte glastuinbouw af: van circa 5.800 hectare in het jaar 2002 tot 5.000 hectare in het jaar 2020. De daling wordt veroorzaakt door een toenemende druk op de ruimte, waarbij woningbouw, infrastructuur, natuur en recreatie aan het langste eind trekken. Bovendien stimuleert de overheid het verwijderen van verspreid liggende – vaak verouderde – kassen om de ‘verrommeling’ van het landschap tegen te gaan.

De vier nieuwe gebieden zorgen voor een uitbreiding met 130 hectare netto teeltareaal. Daarnaast kiezen Provinciale Staten (PS) voor herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden, wat naar schatting 150 ha extra teeltareaal oplevert. Naast ruimtewinst heeft herstructurering als resultaat dat bestaande bedrijven worden gemoderniseerd, waardoor ze milieuvriendelijker en rendabeler gaan opereren. PS hebben Gedeputeerde Staten gevraagd te onderzoeken of een herstructureringsfonds de gewenste opwaardering van bestaande gebieden kan versnellen.

Een deel van de transformatie van kassen naar woningbouw in gebieden met geconcentreerde glastuinbouw zal niet of later plaatsvinden dan tot op heden verwacht. Dat scheelt circa 125 ha in de periode tot 2020.

De provincie verwacht dat de totale oppervlakte van de glastuinbouw in Zuid-Holland in 2020 door alle ontwikkelingen uitkomt op 5.400 ha. Dat is een toename van 400 hectare ten opzichte van eerdere verwachtingen.

Met de provincie Noord-Holland is afgesproken dat daar 250 ha ter beschikking komt, mede als overloopgebied voor Zuid-Hollandse telers.

Belang van ruimte voor sterke Greenports

Nederland kent naast glastuinbouw een heel netwerk van toeleverende bedrijven, handelaren en dienstverleners in kennisontwikkeling en logistiek. Tezamen vormen zij de ‘greenports’. In Zuid-Holland gaat het om drie gebieden: Westland/Oostland, Boskoop en Duin- en Bollenstreek. Om de economische kracht van de greenports in Zuid-Holland te behouden is het op peil houden van het areaal glastuinbouw een belangrijke randvoorwaarde. De exportwaarde van alle greenports in Nederland samen bedroeg in 2009 14 miljard euro. De sector was in datzelfde jaar goed voor 250.000 voltijds functies.